1

Quyết định V/v công nhận BCH Hội khuyến học trường THPT Nguyễn Du

Đăng lúc: Thứ tư - 07/12/2011 16:23 - Người đăng bài viết: admin
Tin tức từ Hội khuyến học Ninh Sơn.

HỘI KHUYẾN HỌC NINH THUẬN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỘI KHUYẾN HỌC NINH SƠN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/ QĐ – KHNS                                                   Ninh Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận BCH Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du

CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN NINH SƠN

    Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;

    Căn cứ Quyết định số 440/QĐ – UB, ngày 27/09/2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Ninh Sơn về việc thành lập Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn;

    Căn cứ Quyết định số 02 QĐ/ KHNT, ngày 12/03/2003 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận công nhận BCH Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn;

    Căn cứ Biên bản Đại hội Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du, nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 23/10/2011 bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du;

     Căn cứ tờ trình số 01/TTr – KHND, ngày 02/11/2011 của Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Uỷ viên BCH Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuẩn y các ông, bà có tên sau là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du, nhiệm kỳ 2011- 2016:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Cảnh Thái

Chủ tịch Hội.

2

Ông Lê Văn Điểm

Phó chủ tịch.

3

Ông Nguyễn Văn Định

Phó chủ tịch.

4

Ông Lê Văn Hùng

Phó chủ tịch.

5

Ông Ngô Đình Huấn

Uỷ viên thường vụ.

6

Ông Nguyễn Thanh Thượng

Uỷ viên Ban chấp hành.

7

Ông Phạm Thanh

Uỷ viên Ban chấp hành.

8

Ông Trần Công Dương

Uỷ viên Ban chấp hành.

9

Ông Trần Văn Minh

Uỷ viên Ban chấp hành.

10

Ông Trần Đình Hải

Uỷ viên Ban chấp hành.

11

Ông Lê Văn Nhiệm

Uỷ viên Ban chấp hành.

12

Bà Nguyễn Thị Trinh

Uỷ viên Ban chấp hành.

13

Ông Nguyễn Văn Trầm

Uỷ viên Ban chấp hành.

14

Ông Lê Đoàn Văn Tiến

Uỷ viên Ban chấp hành.

15

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Uỷ viên Ban chấp hành.

16

Ông Nguyễn Văn Vang

Uỷ viên Ban chấp hành.

17

Ông Phan Phính

Uỷ viên Ban chấp hành.

Điều 2. BCH Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận và tình hình thực tế của nhà trường để tổ chức triển khai các hoạt động của Hội trong nhà trường đạt kết quả.

Điều 3.  BCH Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                             TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Đã ký)

           

 

            Nơi nhận:                                                                      Nguyễn Sắc

-          BCH Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Du;

-          Lưu VP Hội Khuyến học huyện.      

 


Nguồn tin: Trường Nguyễn Du - Ninh Thuận
Từ khóa:

n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

+     -